Zatrudnianie nauczycieli – niekoniecznie umowa o pracę

Sejm przywrócił w ograniczonym zakresie możliwość zatrudniania nauczycieli na podstawie umowy zlecenia/ faktury.

Od września nie milkną zastrzeżenia rodziców, specjalistów i dyrektorów placówek niepublicznych. Zgodnie z przepisami, które zaczęły obowiązywać od tego miesiąca, placówki niepubliczne powinny zatrudniać nauczycieli wyłącznie na podstawie umowy o pracę lub Karty Nauczyciela. Niestety wielu specjalistów wspierających dzieci z niepełnosprawnością wcale nie chce umowy o pracę, więc w niektórych placówkach pojawiły się trudności w realizacji orzeczeń.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, nauczyciele (w tym także logopedzi, terapeuci pedagogiczni, terapeuci integracji sensorycznej, psycholodzy) pracujący bezpośrednio z dziećmi W PLACÓWCE NIEPUBLICZNEJ NIE WIĘCEJ NIŻ 4 GODZINY TYGODNIOWO nie będą musieli być zatrudniani na umowę o pracę. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
.
Cytat (str. 71 dokumentu):
11) w art. 10a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. W przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bez
pośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze
nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy.
3. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2, prowadzący zajęcia na innej podstawie niż umowa o pracę, musi spełniać warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4. Przepis art. 10 ust. 8a stosuje się odpowiednio.”;
http://prawo.sejm.gov.pl/…/d…/WDU20180002245/O/D20182245.pdf