Wczesne wspomaganie w ramach programu „Za życiem”

W ramach programu „Za życiem” dziecko może mieć nawet 5 darmowych godzin wczesnego wspomagania rozwoju w tygodniu. Zajęcia są organizowane przez ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze.

W ramach kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za Życiem” dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością mogą uzyskać dodatkowe zajęcia wspomagające! Zajęcia przyznaje i organizuje powiatowy ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy (OKRO).

Zajęcia z programu są dodatkowe, niezależne od rehabilitacji, terapii realizowanych na NFZ, w ramach kształcenia specjalnego czy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z systemu edukacji. Mogą o nie wystąpić zarówno rodzice dzieci niepełnosprawnych jak i zagrożonych niepełnosprawnością.

Terapia, rehabilitacja, specjalistyczna opieka a nawet konsultacje lekarskie

Przepisy wskazują, że ośrodek może udzielać kompleksowej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poniżej 3. roku życia. Ośrodek może także zapewniać specjalistyczną opiekę (w tym pielęgniarską) i konsultacje lekarzy różnych specjalności. W praktyce ośrodek może sfinansować np. specjalistyczne konsultacje lekarskie, zajęcia których sam nie oferuje: terapię integracji sensorycznej, trening słuchowy metodą Tomatisa, rehabilitację ruchową, zajęcia z ortooptystą.

Przepisy nie precyzują, jak ma przebiegać kwalifikacja dzieci do zajęć i według jakiego klucza przyznawać godziny. To każdy ośrodek ustala samodzielnie. W niektórych przyjmuje się tylko dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, w innych niezbędna jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, chociaż w przepisach nie ma o nich mowy. Wiele ośrodków przyznaje wsparcie w ramach programu „Za życiem” na określony czas, a nabór odbywa się raz w roku.

Gdzie znaleźć powiatowy ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy?

Taki ośrodek powinien funkcjonować w każdym powiecie, więc za jego funkcjonowanie odpowiada starostwo i to tam rodzic powinien uzyskać informacje na temat lokalizacji ośrodka. Z naszych informacji wynika, że najczęściej OKRO funkcjonują przy poradniach psychologiczno- pedagogicznych, rzadziej przy szkołach, ośrodkach rewalidacyjno- wychowawczych czy przedszkolach.